Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer
Versie Januari 2018

Artikel 1. Definities

1. Tigris B.V., hierna te noemen: “Opdrachtnemer”. geregistreerd bij Kamer van Koophandel Rotterdam, onder het nummer 68653875.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd.
3. Diensten: het onder andere adviseren van bedrijven omtrent hun communicatiestrategie, alsmede advies voor de dagelijkse communicatie via onder andere social media. Tevens het beschikbaar stellen van software waardoor bedrijven (Opdrachtgevers) kunnen meten hoe effectief hun marketingcampagnes zijn.
4. Overeenkomst: de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van producten.

Artikel 2. Algemeen

1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
5. Ieder product kan updates, cloud-gebaseerde diensten, ondersteunende diensten, toepassingen of documentatie omvatten, die elk onderworpen zijn aan de toepasselijke voorwaarden van deze overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat
ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan een offerte of aanbieding indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten (inclusief declaraties van ingeschakelde derden) komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijk tussen partijen (‘Opdrachtnemer’ en ‘Opdrachtgever’) overeengekomen prijs, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, hetgeen het geval is wanneer de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd om de overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2010=100 (DPI), van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.
5. Een annulering als vermeld in het lid 3 geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst

1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht. Dit houdt onder andere in dat Opdrachtnemer betrokken is bij haar Opdrachtgevers. Ook is Opdrachtnemer oplossingsgericht.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer per ommegaande doch uiterlijk binnen 5 dagen na de fatale termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden. Opdrachtnemer behoudt zich te dier zake alle rechten voor. De overschrijding van de oplevertijd in dit geval zal nimmer kunnen worden toegerekend aan Opdrachtnemer.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht zo goed als mogelijk en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 9. Wet bescherming persoonsgegevens

1. In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
2. In verband met de optimalisering van zijn (Opdrachtnemer) dienstverlening aan Opdrachtgever, alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
3. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 van dit artikel vermeld, vindt plaats conform vigerende privacy wet- en regelgeving (onder andere de Wet Bescherming Persoonsgegevens).
4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot strikte naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van onder andere derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 10. Gebruik software

1. Aan de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer een toegang/licentie verleend voor het gebruik van Software.
2. De toegang/licentie mag door Opdrachtgever niet worden verleend aan derden, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
3. De Software, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Zie meer over intellectueel eigendomsrecht in artikel 20 van onderhavige algemene voorwaarden.
4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie voor onbepaalde tijd, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de Opdrachtgever via Opdrachtnemer op de Software is aangesloten.
5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het Software. Deze wijzigingen geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door de Software of wijzigingen in of aan de Software.

Artikel 11. (Op)levering

1. Opdrachtgever is verplicht de diensten en/of producten af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Bij product gaat het specifiek om de software/systemen die door Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, waarin Opdrachtgever benodigde activiteiten van opdrachtnemer kan monitoren. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie die noodzakelijk is voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken c.q. de gevraagde informatie/instructies op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de diensten en/of producten haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 12. Toekenning van de licentie

1. Tijdens de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare, herroepbare licentie om de producten te gebruiken onder de voorwaarden van de Overeenkomst. Dit gaat om producten die bijkomende gebruikers toelaten. Opdrachtnemer zal deze gebruikers toelaten de producten te gebruiken onder de voorwaarden van de Overeenkomst tussen partijen. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendomsrechten op de producten, en alle wijzigingen, uitbreidingen, scrips en andere afgeleide werken van de Producten geleverd of ontwikkeld door Opdrachtnemer, exclusieve eigendom zijn van Opdrachtnemer of zijn licentiegevers. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de Opdrachtgever in deze Overeenkomst zijn voorbehouden aan Opdrachtnemer.

Artikel 13. Licentiebeperkingen

De Opdrachtgever en gebruikers zullen niet (en zullen niet toestaan dat derden):
(A) de Producten decompileren, demonteren, of anderszins aan reverse engineering doen of proberen broncodes, onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsformaten of programmeringen of interoperabiliteits interfaces te reconstrueren of achterhalen op welke wijze dan ook;
(B) virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercodes verspreiden via of in de producten;
(C) zich gedragen op een wijze die het gebruik en genot van de producten door derden verstoren of belemmeren;
(iv) productinformatie, auteursrechten of andere kennisgevingen van de producten verwijderen;
(D) de producten, geheel of gedeeltelijk, aan derden verkopen, verhuren, lenen, cederen, in sublicentie geven, er toegang toe verlenen of anderszins overdragen, of openbaar maken;
(E) de producten gebruiken voor timesharing, dienstenbureaus of hosting of anderszins de producten gebruiken, doorverkopen, in sublicentie geven, verdelen of overdragen of anderen toestaan de producten te gebruiken voor of ten behoeve van derden;
(F) enig onderdeel van de producten wijzigen, incorporeren in of met andere software of er een afgeleid werk van maken;
(G) gebruik maken van de output of andere informatie gegenereerd door de producten voor andere doeleinden dan bedoeld in deze Overeenkomst;
(H) de producten gebruiken voor andere doeleinden dan het intern zakelijk gebruik van de Opdrachtgever;
(I) ongeoorloofd aangepaste versies van de producten gebruiken, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, om een gelijkaardig of concurrerend product of dienst te maken of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het product; of (J) gebruik maken van de producten op een wijze die in strijd is met de lokale, gewestelijke/provinciale, federale of buitenlandse wetgeving, waaronder de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, elektrische communicatie en anti-spam. Opdrachtnemer behoudt alle aanspraken op, en, behalve voor zover uitdrukkelijk in licentie gegeven in deze Overeenkomst, alle rechten op de producten, alle kopieën, afgeleide producten en verbeteringen ervan en alle gerelateerde documentatie en materialen.

Artikel 14. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 17. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In aansluiting op hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gevolgschade (zowel direct als indirect) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig en adequaat maken van een back-up van zijn gegevens (Software, website en mail). Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dataverlies of lek in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen. Op 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken ingegaan. Opdrachtgever verplicht zich hier strikt en onverkort aan te houden.
7. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onrechtmatig/heimelijk afgeluisterd dan wel onrechtmatig/heimelijk gelezen kan worden en neemt ter voorkoming daarvan in ieder geval adequate beschermingsmaatregelen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plug-in’s, thema’s, WordPress of andere platformen.
7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website/platform of sociale media van de Opdrachtgever is aangebracht.
8. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Opdrachtnemer geleden schade.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer dan ook van eventuele aansprakelijkheden van derden.
10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 19. Geheimhouding

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden en voorts diens (derden) ondergeschikten.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken uitdrukkelijk anders voortvloeit.

Artikel 21. Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 22. Referenties

1. Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Opdrachtnemer te plaatsen op een (op)geleverd product of dienst, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 23. Vervaltermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de contractuele vervaltermijn van alle vorderingen en verweren (inclusief elke eventuele aansprakelijkheidsvorderingen dan wel enige andere rechtsvorderingen jegens Opdrachtnemer) van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer 1 jaar. Na ommekomst van deze periode van een jaar vervallen de vorderingsrechten van Opdrachtgever.

Artikel 24. Contractovername

1.Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 25. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.